© 2000-2020 Kyudojo Stuttgart e.V., Uwe Beutnagel-Buchner, Version vom 1.1.2020