© 2000-2017 Kyudojo Stuttgart e.V., Uwe Beutnagel-Buchner, Version vom 28.1.2017